Podmínky služby

Podmínky služby Údržba webových stránek na WordPressu

Poskytovatel:
Desineo s.r.o.
Pod průsekem 1296/16a, 102 00 Praha 10
IČ: 09698175

Právnická osoba vedená v obchodním rejstříku. Spisová značka C 340689 vedená u Městského soudu v Praze.

Odběratel (zákazník):
Fyzická, nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu s poskytovatelem.

Služba a její poskytování

Poskytovaná služba spočívá v provádění aktualizací a údržbových prací na webových stránkách zákazníka a monitorování těchto stránek. Cílem služby je zajištění bezproblémového provozu webových stránek zákazníka a informování zákazníka o zjištěných problémech.
Odstranění zjištěných problémů a závad není součástí služby.

Poskytovatel může nabízet zákazníkovi odstranění zjištěných problémů a závad nad rámec uzavřené smlouvy. Podmínky těchto jednotlivých servisních zásahů budou dohodnuty vždy pro každý takový zásah jednotlivě.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá distančně, přes internet. Typicky vyplněním objednávky na webových stránkách poskytovatele.
Smlouva se považuje za uzavřenou poté, co zákazník poskytne poskytovateli své fakturační údaje a přístupové údaje k webu. Od toho dne poskytovatel zahájí poskytování služby zákazníkovi.
Smlouva se řídí těmito podmínkami a uzavírá se na dobu neurčitou.

Platby za službu

Na začátku období vystaví poskytovatel odběrateli tzv. zálohovou (proforma) fakturu se splatností 14 dnů. Platba se vždy provádí převodem na účet poskytovatele. Po uhrazení částky je zákazníkovi vystavena faktura – daňový doklad.

Cena služby je 1500 Kč bez DPH za kalendářní měsíc. (Není-li dohodnuto jinak.)

Pokud zákazník neuhradí zálohovou (proforma) fakturu ve lhůtě splatnosti, má poskytovatel právo okamžitě ukončit poskytování všech služeb.

Ukončení poskytování služeb

Kterákoli strana je oprávněna kdykoli vypovědět službu. Za den ukončení poskytování služby se považuje den, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď služby je možné doručit písemně, e-mailem, nebo přes asistenční portál poskytovatele.

Zákazník má právo na vrácení zaplacené částky za nevyužité měsíce. Zaplacená cena za měsíc, ve kterém je doručena výpověď, se nevrací.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje provádět objednanou službu v dohodnuté kvalitě. Pokud se ukáže, že není možné službu provést v požadované kvalitě (ev. úplně), smí poskytovatel i zákazník odstoupit od smlouvy. Poskytovateli náleží poměrná část odměny za dodanou část služby.

Poskytovatel k zajištění služeb využívá služeb třetích stran (subdodavatelů).

Poskytovatel se zavazuje, přistupovat ke svěřeným prostředkům zodpovědně a bránit jejich zneužití, poškození, či zničení.

Pokud se poskytovatel během poskytování služeb dozví neveřejné informace považované zákazníkem za obchodní tajemství, zavazuje se dodržovat mlčenlivost o těchto informacích. Od zákazníka se očekává, že poskytovatele předem informuje o tom, které informace jsou neveřejné. Předpokládá se, že veškeré informace na webových stránkách zákazníka jsou veřejné a cílem webových stránek je veřejná prezentace informací.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za služby třetích stran a jejich kvalitu či dostupnost.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při poskytování služeb a také informovat poskytovatele o všech okolnostech, které mohou ovlivnit provádění služby. Zákazník má právo na informace týkající se průběhu plnění služby.
Zákazník bere na vědomí, že pokud znemožní řádné provádění služby, bude její poskytování ukončeno.

Odpovědnost za škodu

Poskytovatel odpovídá za škodu pouze pokud byla tato škoda prokazatelně způsobena hrubou nedbalostí poskytovatele a pouze do výše nákladů na uvedení webových stránek do původního stavu.
Zákazník si je vědom skutečnosti, že licence systému WordPress vylučuje jakékoli záruky a poskytovatel nemůže poskytnout záruky jinými smlouvami či licencemi vyloučené. Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za činnost jiných osob ani službu nelze považovat za formu pojištění.

Ochrana osobních a důvěrných údajů

Poskytovatel zpracovává tyto údaje o zákazníkovi:

  • jméno
  • adresu
  • E-mail
  • telefonní číslo
  • iČ a DIČ
  • přístupové údaje k webovým stránkám

Údaje jsou zpracovávány pouze v elektronické podobě a pouze za účelem řádného poskytování služby. Údaje použité v účetnictví (fakturační údaje) je poskytovatel povinen uchovávat po dobu 10 let. Přístupové údaje k webovým stránkám se uchovávají pouze po dobu poskytování služby.

Veškeré výše uvedené údaje považuje poskytovatel za důvěrné a zavazuje se je chránit před zneužitím.